Politica de privacitat

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), VALERIO MARIA CRISTINA., D’ara endavant L’EMPRESA l’informa que les dades de caràcter personal proporcionades, a través del lloc web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc d’altres canals, seran incorporades als fitxers automatitzats titularitat de l’EMPRESA, les dades consten a l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i / o comercial de forma documental i / o electrònica relacionada amb les activitats de L’EMPRESA. Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats de L’EMPRESA.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que L’EMPRESA pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a L’EMPRESA podran dirigir-se a l’entitat, en la seva qualitat de Responsable del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers .

Atès el caràcter confidencial de la informació, Vè. No podrà exercitar els seus drets telefònicament, s’ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a l’EMPRESA a l’adreça indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic serveis-sad@serveis-sad.com

3. MESURES DE SEGURETAT

L’EMPRESA li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal.

Així, L’EMPRESA ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l’organització. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’EMPRESA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4. ÚS DE COOKIES

Les “cookies” constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.

Les “cookies” són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistents en fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.

La finalitat de les “cookies” de L’EMPRESA és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

Els “logs” són uns arxius emmagatzemats al servidor de L’EMPRESA que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

5. MENORES DE EDAD

L’EMPRESA considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, pel que en el cas que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment de els pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l’adreça de l’EMPRESA dalt indicada.

L’EMPRESA no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer L’EMPRESA aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’EMPRESA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.